94 364 5720

Regulamin

Regulamin ogólnych zasad rezerwacji i pobytu klienta pełnopłatnego
w Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie Zdroju

Spis treści:
1. Ogólny cel działalności
2. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)
3. Zasady wpłacania zadatków/ zaliczek
4. Warunki Płatności
5. Zasady zachowania rezerwacji
6. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki
7. Zasady przyznawania kart rabatowych
8. Prawa Gościa i obowiązki Gościa
9. Odpowiedzialność
10. Reklamacje
11. Pozostałe uwagi
12. Informacje dotyczące klientów NFZ.

1. Ogólny cel działalności
1.1 Głównym celem Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie Zdroju, zwanym dalej Sanatorium, jest zapewnienie Gościom hotelowym / Kuracjuszom odpowiednich warunków wypoczynku leczenia i rehabilitacji.
1.2 Zasady wydawania zabiegów w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Sanatorium Uzdrowiskowym Marta (Załącznik nr 3).

2. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)
Dokonanie rezerwacji i przebywanie w Sanatorium jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją Regulaminu ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie-Zdroju określonych poniżej.
2.1 W Sanatorium Marta zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku (zwanego zamiennie zaliczką) w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.
2.2 Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie Sanatorium Uzdrowiskowe Marta przy ul. Zdrojowej 1/2 w Połczynie Zdroju (78-320) , drogą mailową bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
2.3 Rezerwacja wstępna
Rezerwacja wstępna uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym potwierdzeniu (potwierdzenie rezerwacji wstępnej- Załącznik nr 1) jej przyjęcia przez pracownika Sanatorium. Rezerwacja wstępna nie gwarantuje stronom wykonania umowy a jedynie wstępne zarezerwowanie pokoju do czasu wpłaty zadatku (zaliczki). Gwarancja wykonania umowy następuje po wpłaceniu przez dokonującego rezerwacji zadatku w terminie i kwocie określonej przez Sanatorium w rezerwacji wstępnej.
2.4 Rezerwacja gwarantowana*
W przypadku wpływu na konto Sanatorium kwoty zadatku Zamawiający otrzyma potwierdzenie rezerwacji gwarantowanej- Załącznik nr 2 (droga mailową lub pocztą) wraz z fakturą VAT dokumentującą dokonana wpłatę.
*podanie adresu e-mail wiąże się jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

3. Zasady wpłacania zadatków/zaliczek
3.1 Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 20% wartości świadczonych na jego rzecz usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz terminu jej pobytu. Jako potwierdzenie wpłaty zostanie niezwłocznie wystawiona oraz przesłana Faktura VAT zaliczkowa. W przypadku wpłaty zadatku w kwocie niższej niż wynika to z potwierdzenia rezerwacji, Zamawiający w celu otrzymania rezerwacji gwarantowanej będzie zobowiązany dokonać dopłaty zadatku do wysokości ustalonej w umowie. W przypadku wpłaty wyższej kwoty niż wynika to z potwierdzenia rezerwacji wstępnej, kwota ta zostanie zaliczona w całości na poczet realizowanej usługi a faktura zaliczkowa potwierdzająca dokonana wpłatę zostanie przesłana Zamawiającemu.
3.2 Wpłacona kwota w związku z rezerwacją pobytu jest zadatkiem, czyli że nie podlega zwrotowi. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (anulowanie rezerwacji, nie stawienie się w wymaganym terminie bez wcześniejszego podania przyczyny spóźnienia) uprawnia Sanatorium do odstąpienia od umowy i zatrzymania otrzymanego zadatku.
3.3 Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do Sanatorium Marta gotówką lub karta płatniczą w recepcji względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
3.4 Sanatorium Uzdrowiskowe Marta zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 3.1 i 3.2 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie. Jest to równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług udzielanych w Sanatorium i zostaje udostępniony do wiadomości Gości poprzez Internet na stronie www.sanatoriummarta.pl i na tablicy ogłoszeń, wywieszonej w recepcji Sanatorium oraz wydawany na życzenie dla każdego Gościa.

Rezerwacja wstępna.pdf

Rezerwacja gwarantowana.pdf

Regulamin Zakładu Przyrodoleczniczego.pdf

Kontakt

Sanatorium Uzdrowiskowe Marta

Sanatorium Uzdrowiskowe Marta

78-320 Połczyn Zdrój
ul. Zdrojowa 1/2

Reservation

9 + 10 =