94 364 5720

Regulamin

Regulamin ogólnych zasad rezerwacji i pobytu klienta pełnopłatnego
w Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie Zdroju

Spis treści:
1. Ogólny cel działalności
2. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)
3. Zasady wpłacania zadatków/ zaliczek
4. Warunki Płatności
5. Zasady zachowania rezerwacji
6. Zasady rezygnacji z pobytu, skrócenia lub przerwania i zwrotu zaliczki
7. Zasady przyznawania kart rabatowych
8. Prawa Gościa i obowiązki Gościa
9. Odpowiedzialność
10. Reklamacje
11. Pozostałe uwagi
12. Informacje dotyczące klientów NFZ.

1. Ogólny cel działalności
1.1 Głównym celem Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie Zdroju, zwanym dalej Sanatorium, jest zapewnienie Gościom hotelowym / Kuracjuszom odpowiednich warunków wypoczynku leczenia i rehabilitacji.
1.2 Zasady wydawania zabiegów w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Sanatorium Uzdrowiskowym Marta (Załącznik nr 3).

2. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)
Dokonanie rezerwacji i przebywanie w Sanatorium jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją Regulaminu ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowe Marta w Połczynie-Zdroju określonych poniżej.
2.1 W Sanatorium Marta zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku (zwanego zamiennie zaliczką) w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.
2.2 Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie Sanatorium Uzdrowiskowe Marta przy ul. Zdrojowej 1/2 w Połczynie Zdroju (78-320) , drogą mailową bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
2.3 Rezerwacja wstępna
Rezerwacja wstępna uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym potwierdzeniu (potwierdzenie rezerwacji wstępnej- Załącznik nr 1) jej przyjęcia przez pracownika Sanatorium. Rezerwacja wstępna nie gwarantuje stronom wykonania umowy a jedynie wstępne zarezerwowanie pokoju do czasu wpłaty zadatku (zaliczki). Gwarancja wykonania umowy następuje po wpłaceniu przez dokonującego rezerwacji zadatku w terminie i kwocie określonej przez Sanatorium w rezerwacji wstępnej.
2.4 Rezerwacja gwarantowana*
W przypadku wpływu na konto Sanatorium kwoty zadatku Zamawiający otrzyma potwierdzenie rezerwacji gwarantowanej- Załącznik nr 2 (droga mailową lub pocztą) wraz z fakturą VAT dokumentującą dokonana wpłatę.
*podanie adresu e-mail wiąże się jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

3. Zasady wpłacania zadatków/zaliczek
3.1 Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 20% wartości świadczonych na jego rzecz usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz terminu jej pobytu. Jako potwierdzenie wpłaty zostanie niezwłocznie wystawiona oraz przesłana Faktura VAT zaliczkowa. W przypadku wpłaty zadatku w kwocie niższej niż wynika to z potwierdzenia rezerwacji, Zamawiający w celu otrzymania rezerwacji gwarantowanej będzie zobowiązany dokonać dopłaty zadatku do wysokości ustalonej w umowie. W przypadku wpłaty wyższej kwoty niż wynika to z potwierdzenia rezerwacji wstępnej, kwota ta zostanie zaliczona w całości na poczet realizowanej usługi a faktura zaliczkowa potwierdzająca dokonana wpłatę zostanie przesłana Zamawiającemu.
3.2 Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do Sanatorium Marta gotówką lub karta płatniczą w recepcji względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
3.3 Sanatorium Uzdrowiskowe Marta zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 3.1 i 3.2 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie. Jest to równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

4. Warunki Płatności

4.1 Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez Sanatorium powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy:

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju  Konto nr : 83 8577 0005 0010 3277 2000 0010

4.2 Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.

4.3 Gość zobowiązany jest także do uiszczenia w dniu przyjazdu opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej przez Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój obowiązującej w danym roku.

5. Zasady zachowania rezerwacji

5.1 W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w recepcji Sanatorium w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej. Rezerwacja bez przedpłaty usuwana jest z systemu hotelowego o godz. 12.00 dnia następnego.

5.2 W przypadku skrócenia pobytu podczas jego trwania nie ma możliwości zwrócenia kosztów za niewykorzystane pokojonoce.

6. Zasady rezygnacji z pobytu, skrócenia lub przerwania i zwrotu zaliczki

6.1 Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu, z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę/zadatek , która potrącana jest na rzecz Sanatorium, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady: (od 6.2 do 6.8)

6.2 Rezygnacja z pobytu jeśli wiąże się ze zwrotem zaliczki/zadatku wymaga pisemnego zgłoszenia, przekazanego pocztą, drogą mailową lub faksem.

6.3 Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz Sanatorium kara umowna w wysokości 100,00zł (sto złotych 00/100) za każdą zgłoszoną i potwierdzoną rezerwację gwarantowaną.

6.4 W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem pobytu w Sanatorium zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o wysokość kary umownej, o której mowa w pkt.6.3.

6.5 W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

6.6 Gość ma prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu pobytu, potwierdzonego zaliczką, z zastrzeżeniem że zmiany takiej bezpłatnie i bez utraty wpłaconej przez siebie zaliczki dokona w terminie do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu. Wpłacona zaliczka, bezwzględnie musi zostać  wykorzystana w terminie do 12 miesięcy od daty pierwszego planowanego pobytu. Jeżeli zaliczka nie zostanie wykorzystana w tym terminie przepada na rzecz Sanatorium.

6.7 W przypadku skrócenia pobytu lub jego przerwania w trakcie jego trwania, sanatorium nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy.

7. Zasady przyznawania kart stałego klienta

7.1 Każdy Gość, który skorzysta z pełnopłatnego pobytu/pobytów w łącznej ilości minimum 21 dni, ma prawo do otrzymania „Karty Stałego Klienta”.

7.2 Karty Stałego Klienta przyznawane są automatycznie podczas pobytu następującego po pobycie kwalifikującym do przyznania karty. Pobyt ten objęty zostanie także przewidzianą zniżką. Karta nie ma zastosowania w przypadku pobytów promocyjnych i ofert specjalnych.

7.3 Szczegółowy zakres uprawnień związanych z Kartą Stałego Klienta określa Regulamin Przyznawania i Użytkowania Karty Stałego Klienta, stanowiący Załącznik nr 4.

8. Prawa i obowiązki Gościa

8.1 Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez Sanatorium zgodnie z ofertą.

8.2 Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Sanatorium wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

8.3 Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez Sanatorium doby hotelowej, która trwa od godz. 14.00 do godz.12.00.

8.4 Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Sanatorium przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, oraz przepisów porządkowych.

8.5 Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu.

8.6 W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku Sanatorium MARTA ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym się do określonych zasad porządkowych Gościem, oraz obciążyć go kosztami powstałych z jego winy szkód.

8.7 Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.

8.8 Gość jest zobowiązany do zwrotu wydanego w czasie meldunku klucza do pokoju. W przypadku jego zgubienia Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).

8.9 Gość jest zobowiązany do zgłaszania w recepcji wszystkich odwiedzających go w obiekcie osób nie będących Gośćmi Sanatorium, którzy mają obowiązek opuścić obiekt przed godziną 22.00.

8.10 Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie pokoju, zwrot wydanego klucza)

8.11 Osoba pozostająca w pokoju po godzinie 12.00 zostanie obciążona opłatą za rozpoczętą kolejną dobę pobytu hotelowego, wg. cennika sanatorium. Istnieje możliwość za uprzednią rezerwacją i w przypadku wolnych miejsc przedłużenie doby hotelowej do godziny 18:00 za dodatkową opłatą wynoszącą 50% obowiązującej stawki za dobę pobytu hotelowego.

9. Odpowiedzialność

9.1 Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za wady, bądź niewykonanie usług, które były oferowane przez podwykonawców (min. imprezy fakultatywne, wycieczki, wynajęty samochód)

9.2 Sanatorium zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie Gościa.

9.3 Sanatorium ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do Gości i złożone do depozytu.

9.4 Sanatorium zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

10. Reklamacje

10.1 Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, oraz innymi usługami świadczonymi przez Sanatorium należy zgłaszać bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia do przedstawiciela Sanatorium, który jest zobowiązany do zbadania zasadności złożonej reklamacji.

10.2 Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.

10.3 Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany. Reklamacje stwierdzone w trakcie pobytu a zgłoszone po jego zakończeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

10.4 Roszczenia wobec Sanatorium przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.

11. Pozostałe uwagi

11.1 Kosztowności, papiery wartościowe, oraz rzeczy mające wartość naukową i artystyczną należy deponować w recepcji.

11.2 Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami na terenie Sanatorium obowiązuje „cisza nocna” od godz. 22.00 do 6.00 z wyłączeniem imprez organizowanych przez Sanatorium.

11.3 W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została stosowna opłata Sanatorium może zastosować, karę umowną w wysokości 100% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem

11.4 W pokojach Sanatorium obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości( w tym grzałek elektrycznych). 

11.5 W pokojach Sanatorium obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w pokoju hotelowym Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 250 zł w celu pokrycia kosztów odświeżenia pokoju.

11.6 W obiekcie Sanatorium obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni i baru.

11.7 Pokoje znajdujące się w Sanatorium nie są przeznaczone do sporządzania posiłków.

11.8 Do obiektu Sanatorium są przyjmowane zwierzęta (do 10 kg masy ciała), powyższe dotyczy Gości przebywających na pobytach pełnopłatnych.

12. Zasady pobytu Gościa w ramach realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego.

12.1 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia Pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia Pacjenta. Skierowanie powinno być przesłane, przez lekarza który je wystawił, do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE”. Skierowanie może być także przesłane bezpośrednio przez Pacjenta.

12.2 Skierowanie jest potwierdzane przez Fundusz, jeżeli lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej stwierdzi celowość skierowania oraz są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, jak i odwrotnie: z leczenia uzdrowiskowego szpitalnego na leczenie uzdrowiskowo-sanatoryjne.

12.3 Pacjent ma prawo skrócić pobyt w sanatorium:

– z powodu swojej choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,

– z przyczyn niezależnych od Pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką Pacjenta,

Skrócenie pobytu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

12.4 W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium z przyczyn innych niż w/w Pacjent ponosi pełną odpłatność za pobyt.

12.5 Otrzymanie przepustki jest możliwe po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego.

12.6 Po godzinie 22.00 u kuracjuszy ze skierowaniem z NFZ przeprowadzany jest codzienny, wieczorny obchód pielęgniarski.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług udzielanych w Sanatorium i zostaje udostępniony do wiadomości Gości poprzez Internet na stronie www.sanatoriummarta.pl i na tablicy ogłoszeń, wywieszonej w recepcji Sanatorium oraz wydawany na życzenie dla każdego Gościa.

 

 

Rezerwacja wstępna.pdf

Rezerwacja gwarantowana.pdf

Regulamin Zakładu Przyrodoleczniczego.pdf

Rezerwacja

Nowe pole

8 + 4 =